Roundup
Wybierz swój program: 

Rejestracja firmy matki

Formularz zgłoszeniowy

Chcesz zarejestrować oddział? Kliknij tutaj

Dane firmy matki
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej firmy.
Prosimy wpisać numer w postaci ciągłej (XXXXXXXXXX)
Prosimy wpisać numer w postaci ciągłej (XXXXXXXXX).
Numery komórkowe prosimy wpisywać bez zera na początku.
Prosimy wpisać numer w postaci ciągłej (XXXXXXXXX).
Numery komórkowe prosimy wpisywać bez zera na początku.
Dane osoby zgłaszającej
Prosimy wpisać numer w postaci ciągłej (XXXXXXXXX).
Numery komórkowe prosimy wpisywać bez zera na początku.
Informacje dodatkowe
Wszystkie noty księgowe będą wysyłane do firmy matki
Zgody
Rejestrując się w Programie PremiumBox wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez podanych na Formularzu Zgłoszenia - przez Administrator danych osobowych - Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000027649, NIP 526-10-13-151- z zgodnie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, które zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)(„RODO”), jak również zgodnie z wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych - w celach przeprowadzenia Programu „PremiumBox 2020”(w tym na potrzeby kontaktu z Uczestnikami, przekazania i rozliczenia nagród w Programie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w Programie).

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o tym, że:
  1. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne – jednakże podanie danych osobowych jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie, niezbędne do rozstrzygnięcia Programu, wydania Nagród w Programie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Programem, jak również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie,
  2. mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania lub zmieniania czy sprostowania, a także prawo do zażądania ich usunięcia ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe uprawnienia mogę realizować poprzez wysłanie email na adres premium.box@monsanto.com
  3. w związku z przewarzaniem danych osobowych przysługuje mi skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Koordynatorowi Programu i podmiotom współpracującym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Programu – zgodnie z zgodnie z przepisami RODO (art. 28),
  5. moje dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do przeprowadzenia Programu, w tym przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych w związku z rozliczaniem Nagród w Programie,
  6. moje dane osobowe uzyskiwane są w związku z przystąpieniem do Programu;
  7. moje dane osobowe mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach administrator zapewnia wystarczające bezpieczeństwo danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  8. więcej informacji o naszej Polityce Prywatności można uzyskać pod adresem: https://monsanto.com/privacy-policies/privacy-poland/
Rejestracja w programie PremiumBox PLUS