Roundup
Wybierz swój program: 

Podpis wydawcy

Bayer – Crop Science
Monsanto Polska Sp. z.o.o

Al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa, Polska

Numer NIP: 5261013151

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy KRS nr 0000027649

Wysokość kapitału zakładowego: 72.421.000,00 PLN

Szczegółowe dane kontaktowe